Privaatsuspoliitika

Meie veebisaidi aadress on https://www.citysecurity.ee/

 

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: CitySecurity OÜ (brändi nimi CITYSECURITY)

Aadress: Mustamäe tee 6b, 10621, Tallinn

Telefon: +372 610 1000

E-post: info@citysecurity.ee

Koduleht: www.citysecurity.ee

 

Privaatsustingimused kehtivad alates 01.08.2021

CitySecurity OÜ-le (edaspidi CITYSECURITY) on isikuandmete kaitse oluline ning suhtume oma klientide ja koostööpartnerite andmetesse täie tõsidusega. CITYSECURITY privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid CITYSECURITY teie kohta kogub, milleks neid kasutatakse ja kellel on neile ligipääs. Palume CITYSECURITY privaatsuspoliitikaga eelnevalt tutvuda.

CITYSECURITY kogub andmeid veebilehte www.citysecurity.ee külastamise kohta ja kui seal viiakse läbi mõni toiming.

 

CITYSECURITY kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite CITYSECURITY-le tuvastatavaid isikuandmed. CITYSECURITY kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:

 

kasutaja e-postiaadress – liitumine uudiskirjaga või maandumislehe kaudu;

kasutaja nimi ja e-postiaadress – kui olete saatnud CITYSECURITY-le kirja;

veebilehe külastatavuse statistika – Google Analytics, Facebook Pixel kasutamisel.

 

Isikuandmete töötlemisel juhindub CITYSECURITY kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

CITYSECURITY austab teie õigusi seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

 

Terminoloogia ja definitsioonid

CITYSECURITY (juriidiline nimi on CitySecurity OÜ) privaatsuspoliitika baseerub GDPR- il. CITYSECURITY poolt rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui ka meie lepingulistele klientidele ning koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest üheselt aru, oleme lahti kirjutanud olulisemad terminid.

Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta.

Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud.

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

 

Milliseid isikuandmeid CITYSECURITY kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe statistika

CITYSECURITY soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta CITYSECURITY kodulehte külastades järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave (kasutatava keele eelistus, asukoht). Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab CITYSECURITY automatiseeritud tööriista Google Analytics ja Facebook Pixel. Täpsem info tingimuste kohta on kirjeldatud siin.

Logid

Server, mis majutab CITYSECURITY veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (avatav veebiaadress, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehti külastate.

 

Kuidas CITYSECURITY kasutab küpsiseid?

CITYSECURITY koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega CITYSECURITY kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel. CITYSECURITY kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad püsida arvutis päevades, kuudes või aastaid. Taolised küpsised aitavad suunata teile ka internetireklaami.

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

 

Profileerimine

CITYSECURITY võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida CITYSECURITY veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

 

Päringud

Kui soovite CITYSECURITY kodulehe kaudu osta CITYSECURITY- lt teenust või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastav kontaktivorm, muu päringuvorm, või saates e-kirja aadressile info@citysecurity.ee .

Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber), ettevõtte nimi ja kontaktandmed. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame avalikult Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta. Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi CITYSECURITY töötajad. Päringu esitamisel kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda CITYSECURITY veebilehe majutusteenuseid pakkuv koostööpartner. CITYSECURITY veebilehe majutusteenuse pakkujaks on Zone Media OÜ www.zone.ee ja haldajaks Suundup OÜ www.koduleht.net.

Päringutest kogutud isikuandmeid säilitame nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping. Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. CITYSECURITY- il on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

 

Teenuse osutamine klientidele

Kui CITYSECURITY osutab teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

CITYSECURITY klientide isikuandmeid töötleme eelkõige kliendilepingute ja pakkumiste ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed, ametipositsioonid ning  teistest päringutest saadud andmed ettevõtte ja selle esindajate kohta kaasarvatud makse võimekus. Loetletud isikuandmeid töötleme nii kaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks CITYSECURITY töötajatele meie lepinguline raamatupidaja.

 

Õiguslik alus selliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kliendisuhte ajal ja 7 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) ning kliendilepingute arhiveerimiseks. CITYSECURITY- il on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks ja oma klientidega seotud dokumentide säilitamiseks.

Võlgnevuste tekkimisel haldab CITYSECURITY isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse või kui arve läheb üle 1- kuu maksetähtaja, siis avaldame võlgnevuse avalikes kanalites  ja üle 2- kuu, edastame võlgnevuse kohtusse. CITYSECURITY- l on õigustatud huvi oma klientidelt võlgnevusi sisse nõuda, kui võlgnevusi peaks tekkima klientidele osutatud teenuste puhul.

Töötleme klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 7 aastat peale kliendisuhte lõppu ka teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks. CITYSECURITY- l on õigustatud huvi säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

 

Turundus

CITYSECURITY soovib oma klientide, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid CITYSECURITY toodete/teenuste kohta. Näiteks CITYSECURITY korraldatavad kampaaniad ja pakkumised ning muu CITYSECURITY ärisektoriga seotud informatsioon.

Liitudes CITYSECURITY uudiskirjaga veebilehel www.citysecurity.ee, võime teile saata tulevikus e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, kampaaniatest, valdkonna õigusnormide ja standardite muudatustest ning eelseisvatest sündmustest. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti aadressi.

Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Nõusolek ei aegu. Juhul kui te ei soovi enam turunduslike teateid saada, saate end kirja lõpus oleva lingi (“eemalda listist” või “unsubscribe”) abil listist eemaldada. 

CITYSECURITY võib koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga kui CITYSECURITY saadab teile e-kirja. Näiteks kas te avate e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning millised on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku. Enne uudiskirja saatmist võime hinnata oma kontaktide käitumist kontakti ajaloost saadud andmetest. See on vajalik, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. CITYSECURITY- l on õigustatud huvi mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.

Kui te olete meie kontaktibaasis, võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (nö look a like audience) reklaame Facebookis, Google’is, LinkedInis, Instagramis. Töötleme teie isikuandmeid nendel eesmärkidel maksimaalselt 5 aastat alates teie kontakti lisamisest kontaktibaasi.

 

CITYSECURITY- l on õigustatud huvi saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks ärialaseid suhteid.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi CITYSECURITY töötajad või lepingulised partnerid. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT- teenuseid ja raamatupidamisteenust pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

 

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi kaitsta

Kontakteerudes CITYSECURITY- ga e-posti info@citysecurity.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

  • õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  • õigust isikuandmete parandamisele;
  • õigust isikuandmete kustutamisele;
  • õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
  • õigust nõusoleku tagasivõtmisele.

 Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR- ist ja teistest kohalikest õigusaktidest. Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta esmalt ühendust meiega, kirjutades selleks info@citysecurity.ee. Kui kokkulepet ei saavutata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioon- le.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

CITYSECURITY veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid e-posti või telefoni teel.

Küsimuste korral andmetöötluse osas, pöörduge meie poole saates päring info@citysecurity.ee .